Brugsprøver

DGK arrangerer årligt 30 – 35 brugsprøver, som afholdes af de lokale arbejdsudvalg.
Brugsprøvernes formål er at teste hundenes anlæg for den diciplin de stiller op i.
Der findes 2 brugsprøvedicipliner for gravhunde: Spor og drev.

Vildtspor

Vildtsporarbejde er en stimulerende prøveform for både hund og fører. De fleste arbejdsudvalg under DGK arrangerer ofte sporinstruktioner og træningsdage for interesserede medlemmer.

Dansk Gravhundeklubs vildtsporprøver er åbne for gravhunde stambogsført i DKK eller en anden af FCI godkendt kennelklub.

Prøverne er inddelt i tre kategorier:

  •   600 meter/  3 timer: Dråbeudlagt
  •   600 meter/20 timer: Startkasse, og sporet tilbydes som dråbeudlagt og/eller klovudlagt
  • 1000 meter/40 timer: Startkasse, og sporet tilbydes som dråbeudlagt og/eller klovudlagt

600 m/3 t. (dråbeudlagt): Alle hunde, der opfylder de almindelige adgangskrav, kan deltage, dog ikke hunde, der tidligere har opnået 1. præmie ved en vildtsporprøve afholdt af DGK eller anden sidestillet prøve afholdt i en af de øvrige nordiske specialklubber for gravhunde.
600 m/20 t. (Startkasse, og sporet tilbydes som dråbeudlagt og/eller klovudlagt): Hunden skal have opnået 1. præmie på 600 meter/3 timer ved vildtsporprøve afholdt af DGK eller anden sidestillet prøve for at deltage på 600 meter/20 timer prøve. Hunde, der har opnået 1. præmie i 600 meter/20 timer ved vildtsporprøve eller anden sidestillet prøve afholdt i en af de øvrige nordiske specialklubber for gravhunde, kan ikke starte yderligere i kategorien.
1000 m/40 t. (Startkasse, og sporet tilbydes som dråbeudlagt og/eller klovudlagt): Hunden skal have opnået 1. præmie på 600 meter/20 timer ved vildtsporprøve afholdt af DGK eller anden sidestillet prøve. En hund, der 2 gange har opnået 1. præmie i denne prøveform, skal for fortsat deltagelse mindst have opnået ”Very good” på FCI- anerkendt udstilling, efter hunden er fyldt 15 måneder.

Til eftersøgning af anskudt eller på anden måde skadet vildt er gravhunden særdeles velegnet. Gravhunden søger roligt og grundigt, og dens medfødte evner og vilje til at følge fod kommer den her til gode.

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen er det kun legitimerede sweisshundeførere der må foretage eftersøgning og aflivning af klovbærende vildt ud over de 6 timer som jagtloven foreskriver.
Det vil sige at alle jægere med en såkaldt duelig hund må foretage eftersøgning i op til 6 timer efter anskydningen og kun indenfor eget revir.

Drev

På drevprøve skal hund og fører vise deres samlede evner for dommeren. Hund og fører Skal demonstrere at de kan afsøge en såt, rejse evt. vildt og drive det i op til 45 min.

Under demonstrationen skal man kunne se kontakten mellem hund og fører, herunder hundens lydighed og selvstændighed i arbejdet.

Dommeren anviser sammen med terrænlederen såten hvor afprøvningen skal foregå, og meddeler også hvornår afprøvningen kan begynde, og hunden slippes.

Hunden skal selvstændigt afsøge såten i nogenlunde god kontakt med føreren, der også gerne skal demonstrere at han kan dirigere hunden. Hunden med det store søg har størst chancer for at få rejst vildt, og derfor kan hunde der får rejst vildt, før dens søg er blevet vurderet, blive anmodet om senere på prøvedagen at vise dens evner for søg.

Hunden har max en time til at bevise dens evner, men hvis den ikke vil søge, og/eller kun søger uselvstændigt tæt omkring føreren, kan dommeren afbryde afprøvningen før timen er gået.

Hunden med det store søg, der ikke får rejst vildt inden for 1 time, kan hvis der er tid dertil, senere på dagen få tildelt ekstra 15 min. til at få rejst vildt.

Efter afprøvningen gives mundtlig og skriftlig kritik, og der sættes point på hundens præstationer i disciplinerne “søg og rejsning”, “sikkerhed og udholdenhed”, “kontakt og lydighed”, “hals og stemmeføring”, samt “helhedsindtryk”

Drevtiden og pointsummen er afgørende for om hunden tildeles 1., 2., 3. præmie, eller 0 præmie.

Skudprøve

Afprøvningen går ud på at beskrive, om hunden kan håndtere skud og arbejde i forbindelse med disse, uden at det påvirker arbejdet i en negativ retning. Både som jagthunde, men også generelt som velfungerende familiehunde, er det en vigtig detalje at vores hunde formår at arbejde under påvirkning af og håndtere skarpe lyde.

Det er en DGK brugsprøvedommer som foretager afprøvningen, som foregår ved at hunden slippes på et passende areal, hvor oversigtforholdene er til at dommeren kan se hunden hele tiden. Hunden skal være optaget af en selvstændig aktivitet efter hundeførerens valg. Efter 2-3 minutter og på en afstand af 20-50 meter foran hunden, afgiver dommeren kommandoen ”skud”, og der afgives et skud.

Hundens reaktion betragtes. Hunden skal igen evt. med førers hjælp gå i søg igen, og herefter afgives skud nr. 2 efter yderligere 1-2 minutter, hvor hunden igen, evt. med føres hjælp skal genoptage tidligere aktivitet.

Hvis hunden ingen negative reaktioner viser, så godkendes skudprøven.

Når hunden har aflagt skudprøve noteres det som godkend eller ikke godkendt på DGKs skudprøve – attest. Resultatet registreres automatisk på DKK Hundeweb i lighed med andre prøveresultater opnået i DGK.

Hvis du ønsker at erhverve en skudprøve på din hund, så skal du kontakte en brugsprøvedommer for nærmere aftale om en afprøvning. Dommere der står til rådighed for afholdelse af skudprøver findes på listen over brugsprøvedommere som ligger under aktiviteter/brugsprøver på DGK’s hjemmeside.  Prisen for afprøvningen dækker afprøvning og registrering på DKK Hundeweb. Hvis dommeren skal køre for at afholde prøven, afregnes dommeren efter DGK´s regler for afregning af kørepenge.

Se listen over aktive DGK brugsprøvedommer i menuen til højre.

 

Comments are closed.