DGKs Drevprøveudvalg består af:

Fritz Fischer
Fritz Fischer
Jeg har en, syntes jeg selv, stor og god jagtlig forståelse for arbejdet med den drivende hund gennem mange år’s praktisk arbejde med disse. Jeg er opvokset med og har jaget med Strellevstøvere og sidenhen gravhunde. Jeg har gennem flere år deltaget på brugsprøver både som deltager og i de senere år, som dommer på DGK’s drevprøver bl.a. på Nordisk Mesterskab.
 
Dommer Leif Aslak
Leif Aslak
Jeg har haft gravhunde i 38 år. Den første tid blev hundene brugt på grav – jeg var DGK gravtræningsleder i Nr. Vejen en årrække. Gennem godt 30 år har jeg brugt gravhundene som drivende hunde på praktisk jagt. De sidste 18 år har jeg været drevdommer i DGK samt lejlighedsvis i Dreverklubben. Jeg har tidligere siddet i Drevprøveudvalget og bla. beskæftiget mig med brugsprøve reglerne.

 

Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Susie Hansen

 

Kommissorium for faste udvalg for brugsprøver.

Hvert udvalg består af 2-4 medlemmer samt én bestyrelsesrepræsentant, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Hvert år, umiddelbart efter generalforsamlingen, nedsætter bestyrelsen de faste udvalg, som skal være bestyrelsens faglige ekspertise indenfor hver af brugsprøvedisciplinerne.

Udvalgenes opgave er, at behandle de emner af faglig art som overbringes fra bestyrelsen, såsom:

  1. Tolkning af brugsprøvereglerne.
  2. Kontakte arbejdsudvalg efter hver prøve, for at høre om prøven som helhed, og melde tilbage til bestyrelsen ved uregelmæssigheder.
  3. Forslag til ændringer i brugsprøvereglerne.
  4. Vurdering af dommeremner.
  5. Behandling af klagesager.
  6. Dommerkonferencer.
  7. Formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhunden.

Når sagerne er behandlet i udvalget fremsendes disse til endelig behandling i bestyrelsen.

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.

Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning.  Hvis der deltages i årets generalforsamling er det vederlagsfrit.

Oplæg til regelrevisioner skal være bestyrelsen i hænde så tidligt, at der er fornøden tid til behandling og godkendelse, i såvel bestyrelse som i DKK, samt at de kan offentliggøres i Gravhunden inden ikrafttrædelse.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og drevprøveudvalget, den 19.juni 2017

 

Comments are closed.