Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

§ 12 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på en søndag – og kun
undtagelsesvis på en lørdag – i løbet af sidste halvdel af april eller første halvdel
af maj måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Vest – og Østdanmark på
et hensigtsmæssigt geografisk og trafikalt sted.
Stk.2. Tidspunktet og stedet fastsættes af bestyrelsen og indvarsles året før i et
nummer af medlemsbladet, der udkommer i 3 kvartal. Erindringsmeddelse
bringes i generalforsamlingsårets første nummer af medlemsbladet.
Stk.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens
formand eller sekretær i hænde senest den 5. marts.
Den fuldstændige dagsorden samt indkomne forslag med eventuel motivering
offentliggøres uden kommentarer i medlemsbladet umiddelbart inden
generalforsamlingen.
Stk.4. Formandens skriftlige beretning (inkl. beretning fra de af bestyrelsen eventuelt
nedsatte §9 stk.8-udvalg) offentliggøres ligeledes i medlemsbladet umiddelbart
inden generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 13 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Meddelelse af protokolfører og referent.
3. Valg af 3 stemmetællere.
4. Formandens beretning forelægges til godkendelse.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – decharge.
6. Fremlæggelse af budgetoverslag og meddelelse af det forventede
årskontingent samt prøve- og udstillingsgebyrer.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Resultatet af valg til bestyrelse og suppleanter offentliggøres.
9. Valg af medlem til redaktionsudvalget.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Stk.2. Der føres protokol over generalforsamlingens handlinger og beslutninger.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Stk.3. Bestyrelsen foranlediger udfærdiger et referat over generalforsamlingen,
der bringes i det førstkommende nummer af medlemsbladet.
Afstemning på generalforsamling

§ 14 Kun stemmeberettigede medlemmer – jf. § 5, stk.4 og § 6 stk. 2 og 3 – kan få
udleveret stemmesedler og afgive stemme til generalforsamlingen.
Stk.2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.3. Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved simpelt, relativt flertal – jf. dog
stk.4 og § 19 og § 20.

 

Comments are closed.