DGKs Gravprøveudvalg består af:

Flemming Udengaard

Flemming Udengaard

Min første gravhund fik jeg i 1969, korthåret sort tæve.
Første gravprøve i DGK, var i Hørby 1985.
Har opnået at fører 2 hunde frem til Dansk Brugschampion grav Mikkirs Kis-Makeba i 1998 og Tips-O-Tips Canasta i 2000. Har i dag 3 korthåret gravhunde. Vi er i besiddelse af Kennel Rævestien, opdræt af korthåret gravhunde. Været medlem af DGK i 32 år. Medlem af gravprøveudvalget i flere år, oplæringsleder, samt Ræveholdinspektør for Dansk Gravhundeklub.

Jørgen2Jørgen Harrild Jensen

Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktpersoner i udvalget er Ajs Dam og Marie Hamming

Kommissorium for faste udvalg for brugsprøver.

Hvert udvalg består af 2-4 medlemmer samt én bestyrelsesrepræsentant, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Hvert år, umiddelbart efter generalforsamlingen, nedsætter bestyrelsen de faste udvalg, som skal være bestyrelsens faglige ekspertise indenfor hver af brugsprøvedisciplinerne.

Udvalgenes opgave er, at behandle de emner af faglig art som overbringes fra bestyrelsen, såsom:
1.Tolkning af brugsprøvereglerne.
2.Kontakte arbejdsudvalg efter hver prøve, for at høre om prøven som helhed, og melde tilbage til bestyrelsen ved uregelmæssigheder.
3.Forslag til ændringer i brugsprøvereglerne.
4.Vurdering af dommeremner.
5.Behandling af klagesager.
6.Dommerkonferencer.
7.Formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhunden.

Når sagerne er behandlet i udvalget fremsendes disse til endelig behandling i bestyrelsen.

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.

Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning. Hvis der deltages i årets generalforsamling er det vederlagsfrit.

Oplæg til regelrevisioner skal være bestyrelsen i hænde så tidligt, at der er fornøden tid til behandling og godkendelse, i såvel bestyrelse som i DKK, samt at de kan offentliggøres i Gravhunden inden ikrafttrædelse.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og gravprøveudvalget, den 12.juli 2016

 

Comments are closed.