DGKs Vildsporprøveudvalg består af:

Kirstin Sørensen
Har været aktiv underviser i DKK regi i omkring 12 år for alle racer. I Gravhunde regi er det primært spor og gravarbejde, der har min interesse. Jeg bruger stadig min trænererfaring fra DKK til at undervise i DGK Vestsjællandsudvalget, hvor det for mig primært handler om at få hundene og deres ejere til at blive et godt team, så de får størst mulig glæde af hinanden, og bliver gode ambassadører for racen.

 
 
 
 

Jane Ellehave Borrisholt
Jeg har altid interesseret mig for spor. Jeg havde engang en omplaceringshund, Ruhåret Standard, han var 3 år da jeg overtog ham. Jeg begyndte at gå til træning i NSDGK, og var også med i udvalget i et par år. Min gravhund var blevet kastreret, men desværre var det ikke skrevet ind i hans stambog, så derfor var jeg aldrig til sporprøve med ham, men min interesse var vagt. Da jeg så fik Jægerhuset´s Paw D. Anden (en julegave af min mand), så fik jeg for alvor gang i sporarbejdet, da hunden havde talent. Paw blev sidenhen Nordisk Brugsprøvechampion. Eftersom der ikke rigtig er flere prøver vi kan deltage i dansk gravhundregi, så har jeg taget de 2 første prøver i Swisshunderegi.
Jeg har for kort tid siden været så heldig at få en omplaceringshund, som er søn af Jægerhuset´s Paw d. Anden og Astrid, nemlig Nordskovens Agori. Jeg håber at han har talent for spor, som sine forfædre, men det vil tiden vise.

 
Kontakt:
Går gennem bestyrelsen
Mail:bestyrelse@dgk.dk
Bestyrelsens kontaktperson i udvalget er Peter Nielsen

Kommissorium for faste udvalg for brugsprøver.

Hvert udvalg består af 2-4 medlemmer samt én bestyrelsesrepræsentant, der er udpeget af bestyrelsen. Udvalget arbejder for den til en hver tid siddende bestyrelse.

Evt. ændringer i udvalgets sammensætning vil sædvanligvis ske hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Hvert år, umiddelbart efter generalforsamlingen, nedsætter bestyrelsen de faste udvalg, som skal være bestyrelsens faglige ekspertise indenfor hver af brugsprøvedisciplinerne.

Udvalgenes opgave er, at behandle de emner af faglig art som overbringes fra bestyrelsen, såsom:
1.Tolkning af brugsprøvereglerne.
2.Kontakte arbejdsudvalg efter hver prøve, for at høre om prøven som helhed, og melde tilbage til bestyrelsen ved uregelmæssigheder.
3.Forslag til ændringer i brugsprøvereglerne.
4.Vurdering af dommeremner.
5.Behandling af klagesager.
6.Dommerkonferencer.
7.Formidling af udvalgets emneområde, herunder artikler i medlemsbladet Gravhunden.

Når sagerne er behandlet i udvalget fremsendes disse til endelig behandling i bestyrelsen.

Oplæg forelægges bestyrelsen, der har den afgørende, besluttende myndighed.

Udvalgets arbejde anses som fortroligt indtil offentliggørelse fra bestyrelsen.

Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov. Der opfordres til at møder afholdes på Skype eller lignende. Udvalget kan desuden vælge sin sekretær.

Udgifter i forbindelse med møder og andre udgifter, der måtte forekomme i forbindelse med udvalgsarbejdet, kan dækkes af klubben, men kun efter forudgående, skriftlig aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget. Der kan således ikke af udvalget bruges penge til anskaffelser og andet f.eks. møder uden forudgående aftale med bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Inden 1. februar fremsender udvalget til bestyrelsens repræsentant i udvalget et udkast til beretning. Hvis der deltages i årets generalforsamling er det vederlagsfrit.

Oplæg til regelrevisioner skal være bestyrelsen i hænde så tidligt, at der er fornøden tid til behandling og godkendelse, i såvel bestyrelse som i DKK, samt at de kan offentliggøres i Gravhunden inden ikrafttrædelse.

Godkendt af DGK’s bestyrelse og vildtsporprøveudvalget, den 12.juli 2016

 

Comments are closed.